Promocje
Książka Rodzicu, można inaczej
Książka Rodzicu, można inaczej
25,00 zł 19,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.jakmowic.org.pl


Spis treści:
§1 – definicje
§2 – akty prawne
§3 – postanowienia ogólne
§4 – zawieranie umów sprzedaży
§5 – ceny i metody płatności
§6 – realizacja zamówień
§7 – warsztaty
§8 – prawa konsumenta
§9 – reklamacje
§10 – prawa autorskie
§11 – polityka prywatności
§12 – postanowienia końcowe
Załącznik 1 – informacje dot. prawa korzystania z odstąpienia od umowy
Załącznik 2 – oświadczenie odstąpienia od umowy
 

§1
/definicje i akty prawne/1. Definicje pojęć i wyrażeń funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

a) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
b) Kupujący – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
c) Klauzule – dobrowolne zgody (oświadczenia woli), wyrażone w formie tzw. checkboxów znajdujące się w Sklepie internetowym.

d) Konto – dedykowane konto bankowe, na które powinny wpływać wszelkie należności pieniężne od Klientów za zakupione w Sklepie Produkty. Numer owego Konta bankowego to 24 1050 1445 1000 0097 3340 9032 w ING Bank Śląski.

e) Organizator – zob. Usługodawca.

e) PayPal – Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

f) Płatności Shoplo – usługa oferowana przez
platformę e-commerce Shoplo.

g) Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, udostępniany nieodpłatnie pod adresem elektronicznym Sklepu internetowego.

h) Produkt – przedmiot umowy sprzedaży w Sklepie internetowym, mogący stanowić w szczególności produkt fizyczny (koszulki), usługę (Warsztat, Coaching) lub produkt cyfrowy (e-booki).
i)
Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 

k) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

l) Sklep internetowy – zbiór stron internetowych, informacji i narzędzi informatycznych (platforma teleinformatyczna), za pomocą których Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, umożliwiając m.in. zapoznanie się z produktami, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, dostępny pod adresem elektronicznym www.sklep.jakmowic.org.pl
m) Sprzedający – Usługodawca, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z Kupującym.

n) Uczestnik – osoba fizyczna, która nabyła produkt w postaci usługi – Warsztatu lub zamierza w nim uczestniczyć.

o) Umowa – umowa zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

p) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

r) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu internetowego.

r) Usługodawca – Joanna Hudy prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Bociana 4c/29, 31-231 Kraków, pod firmą Joanna Hudy - JakMówić, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 8721907266.

t) Twój koszyk – narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację produktów przed ich zakupem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy.

u) Zamówienie – oświadczenie woli zakupu produktów, uzewnętrznione przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej lub elektronicznego formularza w Sklepie internetowym, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.

2. Wykaz aktów prawnych funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.),

b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.),

c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.),

d) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),

e) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.).

 

§2
/postanowienia ogólne/1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, ustalonym na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który określa w szczególności rodzaj i zakres tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o ich świadczenie, jak również tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie ich świadczenia.

3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie i nieprzerwanie pod adresem elektronicznym Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający Usługobiorcom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Za pomocą Sklepu internetowego Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) usługi informacyjne, umożliwiające zapoznanie się z produktami Usługodawcy, w tym z ich cenami oraz dostępnością, a także polegające na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy informacji marketingowych i handlowych (tzw. newsletter),

b) usługi komunikacyjne, umożliwiające składanie zamówień i zawieranie umów oraz organizację dostawy zakupionych produktów, a także zadawanie pytań oraz uzyskiwanie odpowiedzi związanych z produktami Usługodawcy,

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet (zalecana przeglądarka to Google Chrome w jej aktualnie najnowszej wersji),

c) rozdzielczości ekranu 1344×756 pikseli lub większa,

d) włączona obsługa plików Cookies i Java Script.

7. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzedzającym, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

8. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także niepodejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu internetowego. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

9. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi oraz opuścić Sklep internetowy, wówczas umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

10. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z świadczonymi przez Usługodawcę usługami.

11. Rozpatrywanie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, a gdyby to nie było możliwe, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie jest równoznaczne z jej uznaniem.

 

§3
/zawieranie umów sprzedaży/1. Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawierane są poprzez składanie zamówień poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej lub Sklepu internetowego przy użyciu funkcjonalności „Twój koszyk”.

2. Kupujący będący osobą fizyczną może zawierać umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną może zawierać umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez osoby upoważnione do działania w jego imieniu.

4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przy użyciu funkcjonalności „Twój koszyk” konieczne jest umieszczenie w nim wybranych produktów, określenie ich ilości, akceptacja niniejszego Regulaminu, przesłanie Sprzedającemu zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam” oraz podanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

6. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Kupujący może swobodnie modyfikować dane wprowadzone do „Twojego koszyka”.

7. Po ostatecznym wyborze produktów przeznaczonych do zakupu i naciśnięciu przycisku „Zamawiam”, Kupujący zostaje skierowany do formularzy służących do dokonania płatności za pośrednictwem Płatności Shoplo, płatności PayPal, przelewu internetowego i tradycyjnego.

9. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Kupujący zostaje skierowany do podstrony z informacją o przydzielonym numerze zamówienia.

10. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w niniejszym paragrafie. Dane te nie mogą naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich.

12. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przy użyciu funkcjonalności „Twój koszyk” stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedającemu.

13. Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zamówienia, Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu informację o jego przyjęciu, tj. przyjęciu oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia.

 

§4
/ceny i metody płatności/1. Płatności w Sklepie internetowym dokonywane są za pomocą udostępnianych za jego pośrednictwem narzędzi płatniczych.

2. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy podawane są odrębnie.

3. Do kwoty zamówienia (sumy cen wybranych produktów) nie są doliczane koszty dostawy.

4. Kupujący dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili składania zamówienia.

5. Udostępniane przez Sprzedającego sposoby płatności w związku ze sprzedażą poszczególnych produktów podane są w ich opisie w Sklepie internetowym. W zależności od danego produktu, Sprzedający umożliwia uiszczenie ceny sprzedaży na jeden, kilka lub wszystkie z następujących sposobów:

a) przelewem, na numer konta bankowego Sprzedającego – wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty stanowiącej całkowitą cenę sprzedaży złożonego zamówienia,

b) płatnością elektroniczną oferowaną przez Płatności Shoplo (
„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”) - wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty stanowiącej całkowitą cenę sprzedaży złożonego zamówienia.

c) płatnością elektroniczną oferowaną przez PayPal– wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty stanowiącej całkowitą cenę sprzedaży złożonego zamówienia,

d) gotówką, osobiście w siedzibie Sprzedającego przed rozpoczęciem korzystania z danego produktu lub przed jego wydaniem Kupującemu.

6. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wystawienie faktury, podając dane podmiotu na rzecz którego faktura ma zostać wystawiona. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie faktury na wskazany adres poczty elektronicznej bądź zażądać jej wysłania pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.

7. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT, a wystawiane przez niego faktury są z tego podatku zwolnione.

 

§5
/realizacja zamówień/1. Termin realizacji przez Sprzedającego prawidłowo złożonych zamówień wynosi:

a) do 72 godzin od chwili wysłania Kupującemu informacji z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia w przypadku sprzedaży produktów cyfrowych – e-booki,

b) w dniu podanym w opisie w Sklepie internetowym lub innym dniu ustalonym bezpośrednio przez Strony, w przypadku sprzedaży produktów usług – Warsztat, Coaching.

2. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili powzięcia informacji na ten temat, zawiadomi Kupującego i wskaże inny najbliższy termin, w którym zamówienie może zostać zrealizowane. Kupujący może w takiej sytuacji odstąpić od umowy. Wówczas Sprzedający zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego kwotę, jeżeli jakakolwiek kwota została mu uprzednio przekazana.


§6
/warsztaty/1. Niniejszy paragraf reguluje zasady organizacji warsztatów przez Organizatora oraz zasady uczestnictwa w tych warsztatach przez Uczestników.

2. Każdy Uczestnik warsztatu zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego paragrafu.

3. Warsztaty są zajęciami edukacyjnymi o tematyce zgodnej z opisem zawartym na odpowiednej podstronie Sklepu internetowego.

4. Ilość miejsc dla Uczestników danego warsztatu jest ograniczona. Zapisy na dany Warsztat są dostępne, jeżeli limit miejsc dla Uczestników danego Warsztatu nie został wyczerpany.

5. Uczestnikiem warsztatu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niespełniające powyższych wymagań, celem udziału w warsztatach, muszą przedstawić pisemną zgodę ich prawnych opiekunów lub uczestniczyć w warsztatach pod ich nadzorem.

6. Warunkiem uczestnictwa w danym warsztacie jest uprzednie zgłoszenie chęci rezerwacji miejsca oraz zapłata ceny za dany warsztat w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsca w danym warsztacie po spełnieniu warunków, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Potwierdzenie zostanie wysłane przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w trakcie składania zamówienia. Uczestnicy, którzy pomimo spełnienia tychże warunków nie otrzymali potwierdzenia dokonania rezerwacji miejsca, powinni niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

8. Uczestnicy, którzy nie mogą dokonać rezerwacji miejsca w danym warsztacie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc dla Uczestników, mogą zostać wpisani na listę rezerwową danego warsztatu. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników danego warsztatu, jego miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej według kolejności zgłoszenia.

9. Cena warsztatu obejmuje zajęcia edukacyjne zgodne z opisem danego warsztatu i materiały szkoleniowe przewidziane w planie warsztatu.

10. Uczestnik może zrezygnować z udziału warsztacie oraz wyznaczyć inną osobę na zwolnione miejsce bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem spełniania przez wskazaną osobę wymogów stawianych Uczestnikom warsztatów. Wyznaczona osoba powinna potwierdzić chęć wzięcia udziału w danym warsztacie oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. Cena za dany warsztat uiszczona przez rezygnującego Uczestnika zostanie wówczas zaksięgowana na poczet uczestnictwa w warsztacie wyznaczonej przez niego osoby.

11. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie i niewyznaczeniu innej osoby na zwolnione miejsce, Uczestnik może otrzymać zwrot uiszczonej ceny, jeśli o swojej rezygnacji powiadomi Organizatora nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym dany warsztat ma się rozpocząć. Zwrot ceny nastąpi w takiej samej formie w jakiej dokonana była jej zapłata.

12. Przekazanie informacji o rezygnacji z uczestnictwa w danym warsztacie należy zgłosić Organizatorowi pocztą elektroniczną lub telefonicznie (tel. 504567308), wskazując dane kontaktowe osoby wyznaczonej na zwolnione miejsce lub wezwanie do zwrotu uiszczonej ceny.

14. Organizator potwierdza otrzymanie rezygnacji. Uczestnicy, którzy pomimo prawidłowego zgłoszenia rezygnacji nie otrzymali potwierdzenia, powinni niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

15. W przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w warsztacie, lub w przypadku poinformowania go o tym fakcie w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem, w którym dany warsztat ma się rozpocząć, uiszczona uprzednio cena za dany warsztat nie zostanie zwrócona.

16. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego oraz osoby, które przeżyły kryzys emocjonalny lub cierpią na inne problemy emocjonalne, powinny skonsultować decyzję o udziale w warsztatach z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą.

 

§7
/prawa konsumenta/1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

– polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, tj. wysłał informację o przyjęciu zamówienia, oferta przestaje wiązać.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam rzecz odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

12. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8
/reklamacje/1. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad.

3. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

5. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Joanna Hudy - JakMówić, ul. Bociana 4c/29, 31-231 Kraków. Wymagane jest podanie przynajmniej następujących danych:

a) imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

7. Reklamacje produktów fizycznych (koszulek) odbywają się według zasad i za pośrednictwem MC Studio Reklamowe, Maciej Czekałowski, ul. Narutowicza 5, Sulechów 66-100.
8. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowaną rzecz na nową, pełnowartościową lub zwróci cenę sprzedaży. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

9. Zwrot ceny sprzedaży rzeczy, co do którego Sprzedający uznał reklamację następuje w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji i jest dokonywany tej samej formie, w jakiej cena została przez Kupującego uiszczona.

 

§9
/prawa autorskie/1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Sklepu internetowego, ich układu, kompozycji przysługują platformie Shoplo.

2. Prawa autorskie opisów produktów, zdjęć i innych treści w nim zamieszczonych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Usługodawcy.

2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań Sklepu internetowego, jego elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy lub Shoplo, stanowi naruszenie praw autorskich majątkowych.

 

§10
/polityka prywatności/1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

3. Udostępnienie przez Usługobiorcę danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego i ich realizacji.

4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach w Sklepie internetowym, Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a) zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) zawierania i realizacji umów sprzedaży,

c) dostawy zakupionych produktów pudełkowych, gdy konieczność dostawy wynika z ich specyfiki,

d) otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

5. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, dane osobowe, których administratorem jest Usługodawca, mogą być udostępniane organom państwowym, w szczególności organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym upoważnionym podmiotom.

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych Usługobiorców obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

7. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Usługobiorców niż wskazane w ustępie poprzedzającym, które są niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy. W taki przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy.

8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Usługobiorcom przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji ich treści,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. Do prawidłowego funkcjonowania Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Usługobiorcy, które pozwalają na identyfikację Usługobiorcy i usprawniają funkcjonowanie Sklepu internetowego.

 

§11
/postanowienia końcowe/1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania w Sklepie internetowym i nie dotyczą umów zawartych przed ich wejściem w życie.

3. Ewentualna nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje jego nieważności w pozostałym zakresie.

4. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayPal w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez PayPal.
5. W sprawach dotyczących korzystania z usług Płatności Shoplo w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez PayPal.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.


Kraków, 06.11.2015 r.

 
Załączniki:

1. Informacje dot. korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2. Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy.Załącznik nr 1

INFORMACJE DOT. KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

§1
/prawo odstąpienia od umowy/1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) zawarcia umowy, w przypadku zawarcia umowy dot. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,

b) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Joanna Hudy – JakMówić, ul. Bociana 4c/29, 31-231 Kraków, sklep@jakmowic.org.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


§2
/skutki odstąpienia od umowy/1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W przypadku, gdy otrzymali Państwo rzecz w związku z umową, prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2


Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest
tutaj.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl